Pašvaldība izsolē pārdod nekustamo īpašumu – neapbūvētu zemes vienību Roņu ielā 85

.

IzsoleCarnikavas novada dome atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli par eiro pārdod nekustamo īpašumu – neapbūvētu zemes vienību, kadastra apzīmējums 8052 008 0816, 0,0592 ha platībā, kas ietilpst nekustama īpašuma Roņu iela 85, Garciems, Carnikavas nov., kadastra numurs 8052 008 0816, sastāvā.

Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem un izsoles dalībnieku pieteikumu reģistrācija notiek līdz 2019. gada 10. janvāra plkst. 14.00 Stacijas ielā 5, Carnikavā, Carnikavas novadā, Carnikavas novada pašvaldības centrālās administrācijas Klientu apkalpošanas centrā, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00, piektdienās no plkst. 9.00 līdz 14.00. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties ŠEIT. Ar zemes robežu plānu var iepazīties ŠEIT.

Izsolāmās mantas apskate tās atrašanās vietā notiks 2019.gada 10.janvārī no plkst. 14.00 līdz 14.30.

Izsole notiks 2019. gada 15. janvārī plkst. 13.00 Carnikavas novada pašvaldības centrālās administrācijas ēkas Stacijas ielā 5, Carnikavā, Carnikavas novadā, cokolstāva sēžu zālē (Sociālā dienesta Alternatīvās aprūpes centra „Pīlādzis” telpās).

Izsolāmās mantas nosacītā cena - 19600,00 eiro. Nodrošinājums 1960,00 eiro un izsoles reģistrācijas maksa 30,00 eiro pirms izsoles jāiemaksā Carnikavas novada domes kontā A/S "SEB banka", konts LV59UNLA0050003955158.

Izsoles dalībniekam, kurš nosolījis augstāko cenu, piedāvātā augstākā summa par nosolīto mantu, atrēķinot iemaksātā nodrošinājuma summu, divu nedēļu laikā no izsoles dienas jāiemaksā sludinājumā norādītajā Carnikavas novada domes kontā.

Tālr. informācijai 67992362, 29160310.