Novada teritorijas plānojuma pilnveidotā redakcija 2018.-2028. gadam nodota publiskai apspriešanai

.

IMG 5781Šā gada 21. novembrī novada dome pieņēma lēmumu par Carnikavas novada teritorijas plānojuma 2018.–2028. gadam pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai. Publiskās apspriešanas termiņš noteikts četras nedēļas – no šā gada 19. decembra līdz nākamā gada 16. janvārim.
Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 2019. gada 10. janvārī plkst. 17.30 alternatīvās aprūpes centrā “Pīlādzis” (Stacijas iela 5, Carnikava).
 
Ar pilnveidotā teritorijas plānojuma un vides pārskata materiāliem līdz 2019. gada 16. janvārim var iepazīties interneta vidē – izstrādātāja interneta vietnē www.grupa93.lv, kā arī valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.
 
Lēmums par teritorijas plānojuma pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai
I. Paskaidrojuma raksts
II. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi
 
III. Grafiskā daļa
Karte "Funkcionālais zonējums"
Karte "Aizsargjoslas un citi teritorija izmantošanas aprobežojumi"
Karte "Funkcionālais zonējums un galvenie teritorijas izmantošanas aprobežojumi" (konsolidēts)
 
Tematiskās kartes un shēmas:
Apdzīvoto vietu robežas
Ceļu struktūra
Meliorācijas sistēma un polderi
Spēkā esošie detālplānojumi
Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas un kultūras pieminekļi
Riska teritorijas
 
Inženiertehniskās apgādes infrastruktūra:
Ūdens apgādes un sadzīves kanalizācijas tīkla objekti
Gāzes apgāde
Elektroapgāde
Maģistrālie sakaru tīkli
Aktīvās atpūtas taku tīkla attīstības priekšlikumi
Ģeodēziskie punkti
 
IV. Vides pārskats (projekts)

Ar pilnveidotā teritorijas plānojuma un vides pārskata materiāliem izdruku formātā var iepazīties Carnikavas novada domes (Stacijas iela 5, Carnikava) 1. stāva foajē domes darba laikā.

Rakstveida priekšlikumi un ieteikumi līdz 2019. gada 16. janvārim iesniedzami Carnikavas novada domē darba laikā, nosūtot pa pastu (Stacijas ielā 5, Carnikavā, Carnikavas novadā, LV – 2163) vai elektroniski uz e-pasta adresi . Iesniedzot priekšlikumus, jānorāda kontaktinformācija (vārds uzvārds, adrese, tālruņa numurs un/vai e-pasta adrese), kā arī īpašuma, par kuru tiek izteikts priekšlikums, nosaukums un kadastra numurs.
 
Papildu informācijai:
-Teritorijas plānojuma izstrādes vadītājs – Zintis Varts (tālr. 67993428, 20237346 e-pasta adrese ).
-Teritorijas plānojuma izstrādātāja SIA “Grupa93” pārstāve Sarmīte Lesiņa (tālr. 29171134, e-pasta adrese ).