Paziņojums par NĪN parāda dzēšanu ar 19. decembra domes sēdes lēmumu

.

Dome ziema 02 160Paziņojums par NĪN parāda dzēšanu “Nekustamā īpašuma aģentūra “ZEMES FONDS”” un vienai fiziskai personai.
Pamatojoties “Par nodokļiem un nodevām” 1.panta 5.punktu, 25.2 panta otro daļu, Maksātnespējas likuma 164. panta pirmo daļu, likuma "Par pašvaldībām" 21. panta pirmo daļu, publicējam informāciju par nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) parāda dzēšanu fiziskai personai.
Saskaņā ar Carnikavas novada domes 19.12.2018. sēdes lēmumu (protokols Nr. 22, 13 §) “Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu”, dzēsts fiziskas personas /vārds uzvārds/, /personas kods/ nekustamā īpašuma nodokļa parāds Carnikavas novadā – 271,53 eiro, kas sastāv no pamatparāda 98,97 eiro un nokavējuma naudas 105,32 eiro par zemi, kā arī no pamatparāda 33,62 eiro un nokavējuma naudas 33,62 eiro par ēkām.
 
Pamatojoties uz likuma "Par nodokļiem un nodevām" 25. panta pirmās daļas 7. punktu, trešo daļu un ceturto daļu, publicējam informāciju par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu SIA "Nekustamā īpašuma aģentūra "ZEMES FONDS"".
Saskaņā ar Carnikavas novada domes 19.12.2018. sēdes lēmumu (protokols Nr. 22, 11 §) “Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu”, dzēsts SIA “Nekustamā īpašuma aģentūra “ZEMES FONDS”” reģistrācijas numurs 40003500740, nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu – “Vītoli”, Carnikavas novads, kadastra Nr. 8052 005 1164 parāds Carnikavas novadā – 84,64 eiro, kas sastāv no pamatparāda 42,32 eiro apmērā un nokavējuma naudas – 42,32 eiro apmērā.