Drukāt

Informācija par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu 2017. gadā

NIN bildeCarnikavas novada dome ir pieņēmusi lēmumu 2017. gadā iedzīvotājiem piemērot nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) atlaidi 50% apmērā par vienu mājokli. Tādējādi tiesības saņemt 50% atvieglojumu no taksācijas gadā aprēķinātās NĪN summas būs NĪN maksātājam, kurš deklarējis dzīvesvietu savā nekustamajā īpašumā – dzīvojamajā mājā vai dzīvoklī – Carnikavas novadā.
 
Cilvēkam var piederēt vairāki nekustamie īpašumi, bet 50% atlaide tiks piemērota par mājokli, kurā viņš kā tā īpašnieks būs deklarējis savu dzīvesvietu Carnikavas novadā. Minētā atlaide netiks piemērota ēkas daļai, kas tiek izmantota saimnieciskās darbības veikšanai.
 
Kā pieteikties NĪN atlaidei 50% par vienu mājokli
Lai saņemtu NĪN atlaidi 50% apmērā par vienu mājokli 2017. gadā, iedzīvotājiem Carnikavas novada domē jāvēršas ar iesniegumu.
 
To iespējams iesniegt elektroniski – pašvaldības pakalpojumu portālā www.pakalpojumi.carnikava.lv jāizvēlas "Iesniegums par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu", kur pēc autentifikācijas datu ievadīšanas īpaši izveidotā formā jānorāda ziņas par atvieglojuma pieprasītāju. Atkarībā no personas statusa tur iespējams elektroniski pievienot arī nepieciešamo dokumentu kopijas (invalīda vai pensionāra apliecību, uzņēmuma reģistrācijas apliecību u.c.)
 
Iesniegumu iespējams lejupielādēt (WORD PDF), aizpildīt un nosūtīt arī pa pastu uz adresi: Carnikavas novada dome, Stacijas iela 5, Carnikava, Carnikavas novads, LV – 2163.
 
Lai saņemtu iesnieguma veidlapu un to aizpildītu klātienē, jāvēršas domes Klientu apkalpošanas centrā (Stacijas ielā 5, Carnikavā), darba laiks: pirmdien un ceturtdien 8.00 – 17.30, otrdien un trešdien 8.00 – 16.30, piektdien 8.00 – 14.30.
 
Pārējās NĪN atlaides, kas noteiktas pašvaldības saistošajos noteikumos "Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Carnikavas novadā" paliek spēkā kā līdz šim.
NĪN atvieglojumus var saņemt:
- I grupas invalīdi un ģimenes, kurās piedzimis trešais bērns;
- vientuļas personas ar II invaliditātes grupu;
- nestrādājoši vientuļi pensionāri;
- maznodrošinātas un trūcīgas personas;
- politiski represētie;
- Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki;
- personas par zemi (vai tās daļu), kas atrodas dabas parka "Piejūra" šādās funkcionālās zonās: dabas lieguma zonā un dabas parka zonā;
- tiesības saņemt atvieglojumus 25% apmērā no taksācijas gadā aprēķinātās NĪN summas ir juridiskām un fiziskām personām, kuras iepriekšējā gadā, veicot saimniecisko darbību, radījušas ne mazāk kā trīs jaunas darba vietas (saglabājot tās ne mazāk kā gadu), vienlaicīgi saglabājot esošās.

NĪN atvieglojumi uz vienu īpašumu netiek summēti, bet tiek piemērota lielākā no atlaidēm.
 
Arī 2017. gadā ēkām īpašumos, kur nebūs deklarēta neviena persona, NĪN likme ir 1,5% no ēkas kadastrālās vērtības. Savukārt, ja Carnikavas novadā deklarētai personai pieder vairāki nekustamie īpašumi, nodoklis par šiem nekustamajiem īpašumiem tāpat kā līdz šim ir 0,2 – 0,6% robežās atkarībā no to kadastrālās vērtības.