Drukāt

Carnikavas novada teritorijas plānojums 2018.-2028. gadam - izstādes stadijā un vēl nav piemērojams

.

160Saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12.panta pirmo daļu un 25.pantu un Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 88.1.apakšpunktu un 91.punktu, Carnikavas novada dome paziņo, ka 2017.gada 20.decembra domes sēdē ir pieņemts lēmums (protokola Nr.26, 20.§) "Par Carnikavas novada teritorijas plānojuma 2018.-2028.gadam apstiprināšanu" un izdoti saistošie noteikumi Nr.SN/2017/21 “Carnikavas novada teritorijas plānojuma 2018.-2028.gadam grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”.

Ar apstiprināto teritorijas plānojumu, tā stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma vides pārskatu, Vides pārraudzības valsts biroja atzinumu par vides pārskatu, kā arī informatīvo ziņojumu, kas ietver informāciju par termiņiem monitoringa ziņojuma iesniegšanai var iepazīties valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā https://geolatvija.lv un Carnikavas novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.carnikava.lv, kā arī izdrukas formā Carnikavas novada Būvvaldē, Stacijas iela 5, Carnikavā.

Carnikavas novada pašvaldības kontaktpersona - teritorijas plānojuma izstrādes vadītājs Zintis Varts (tālr. 67993428, 20237346, e-pasts: , pieņemšanas laiks: pirmdien un ceturtdien no 8.00–12.30 un no 13.30–17.30.

Teritorijas plānojuma izstrādātājs: SIA “Grupa93” (Krišjāņa Barona ielā 3-4, Rīgā, LV1050, tālrunis 27373939, www.grupa93.lv ).

Lēmumi un plānošanas dokumenti:

Carnikavas novada domes 20.12.2017. lēmums par teritorijas plānojuma apstiprināšanu.
Carnikavas novada 20.12.2017. saistošie noteikumi Nr.SN/2017/21 “Carnikavas novada teritorijas plānojuma 2018.-2028.gadam grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”
Plānošanas dokumenti:
I. Paskaidrojuma raksts
II. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi
III. Grafiskās daļas kartes:
- Funkcionālais zonējums (M1: 10 000)
- Aizsargjoslas u.c. teritorijas izmantošanas aprobežojumi (M1: 10 000)
- Spēkā esošie detālplānojumi (M1: 1:25 000)
- Meliorācijas sistēmas (M1: 25 000)
- Ceļu struktūra (M1: 25000)
IV. Vides pārskats:
- Vides pārskats
- VPVB atzinums
- Informatīvais ziņojums par Vides pārskatu
V. Pārskata ziņojumi par teritorijas plānojuma un Vides pārskata izstrādi un publisko apspriešanu:
- V.I. Pārskata ziņojums par TP 1.redakcijas un Vides pārskata projekta publisko apspriešanu
- V.II. Pārskata ziņojums par TP pilnveidotās redakcijas publisko apspriešanu
- V.III. Pārskata ziņojums par TP pilnveidotās redakcijas papildus publisko apspriešanu