Drukāt

Nolikumi

Pašvaldības policijas nolikums

Carnikavas novada pašvaldības nolikums

Centrālās administrācijas nolikums

Administratīvās nodaļas nolikums

Būvvaldes nolikums

Attīstības un plānošanas nodaļas nolikums

Finanšu vadības nolikums

Pašvaldības aģentūras "Carnikavas Komunālserviss" nolikums

Pašvaldības policijas nolikums

Bāriņtiesas nolikums

Sociālā dienesta nolikums

Alternatīvās aprūpes centra "Pīlādzis" nolikums

Kalngales brīvā laika pavadīšanas centra "Kadiķis" nolikums

Dzimtsarakstu nodaļas nolikums

Izglītības un kultūras nodaļas nolikums

Sabiedrisko attiecību nodaļas nolikums

Juridiskās nodaļas nolikums

Informācijas tehnoloģiju nodaļas nolikums

Carnikavas bibliotēkas nolikums

Tautas nama "Ozolaine" nolikums

Nolikums „Par Ojāra Vācieša literārās prēmijas piešķiršanu dzejā"

Nolikums par Ojāra Vācieša daiļradei veltītu jaunrades konkursu

Tūrisma informācijas centra nolikums

Novadpētniecības centra nolikums

Pašvaldības informatīvā izdevuma "Carnikavas novada vēstis" nolikums

Pašvaldības mājas lapas nolikums

Iepirkuma komisijas nolikums

Administratīvās komisijas nolikums

Ētikas komisijas nolikums

Pašvaldības amatpersonu un darbinieku ētikas kodekss

Interešu izglītības vērtēšanas komisijas nolikums

Pedagoģiski medicīniskās komisijas nolikums

Carnikavas pamatskolas nolikums

Carnikavas novada izglītības iestāžu audzēkņu un pedagogu apbalvošanas nolikums

Carnikavas Mūzikas un mākslas skolas nolikums

Pirmsskolas izglītības iestādes "Riekstiņš" nolikums

Bērnu uzņemšanas pirmsskolas izglītības iestādē „Riekstiņš" komisijas nolikums

Nolikums par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtību

Carnikavas novada bērnu un jauniešu vasaras nometņu projektu konkursa nolikums (Pielikums Nr.1 - Nometnes pieteikums, Pielikums Nr.2 - BudžetsPielikums  Nr.3 - Atskaite)

Politiski represētās personas un nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusa noteikšanas komisijas nolikums

Atzinības raksta nolikums

Fotokonkursa nolikums