Drukāt

Nolikumi

Pašvaldība
Carnikavas novada pašvaldības nolikums
Pašvaldības amatpersonu un darbinieku ētikas kodekss
Atzinības raksta nolikums

Domes nodaļas un struktūrvienības
Administratīvās nodaļas nolikums
Attīstības un plānošanas nodaļas nolikums
Būvvaldes nolikums
Centrālās administrācijas nolikums
Dzimtsarakstu nodaļas nolikums
Informācijas tehnoloģiju nodaļas nolikums
Finanšu vadības nolikums
Izglītības un kultūras nodaļas nolikums
Juridiskās nodaļas nolikums
Sabiedrisko attiecību nodaļas nolikums
Sporta stratēģijas nodaļa

Izglītība
Carnikavas Mūzikas un mākslas skolas nolikums
Carnikavas pamatskolas nolikums
Pirmsskolas izglītības iestādes "Riekstiņš" nolikums
Pirmsskolas izglītības iestādes "Piejūra" nolikums
Bērnu uzņemšanas Carnikavas novada pirmsskolas izglītības iestādēs komisijas nolikums
Nolikums par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtību
Audzēkņu un pedagogu apbalvošanas nolikums

Kultūra un tūrisms
Tautas nama "Ozolaine" nolikums
Carnikavas bibliotēkas nolikums
Tūrisma informācijas centra nolikums
Novadpētniecības centra nolikums

Sports
Pašvaldības aģentūras "Carnikavas Komunālserviss" nolikums

Komunālserviss
Pašvaldības aģentūras "Carnikavas Komunālserviss" nolikums

Pašvaldības policija
Pašvaldības policijas nolikums

Sociālais dienests un Bāriņtiesa
Sociālā dienesta nolikums
Bāriņtiesas nolikums
Alternatīvās aprūpes centra "Pīlādzis" nolikums
Kalngales brīvā laika pavadīšanas centra "Kadiķis" nolikums

Komisijas
Administratīvās komisijas nolikums
Ētikas komisijas nolikums
Iepirkuma komisijas nolikums
Interešu izglītības vērtēšanas komisijas nolikums
Medību komisija
Politiski represētās personas un nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusa noteikšanas komisijas nolikums
Pedagoģiski medicīniskās komisijas nolikums

Konkursi
Nolikums „Par Ojāra Vācieša literārās prēmijas piešķiršanu dzejā"
Fotokonkursa nolikums
Bērnu un jauniešu vasaras nometņu projektu konkursa nolikums (Pielikums Nr.1 - Nometnes pieteikumsPielikums Nr.2 - BudžetsPielikums  Nr.3 - Atskaite)

Informatīvie kanāli
Pašvaldības informatīvā izdevuma "Carnikavas Novada Vēstis" nolikums
Pašvaldības mājas lapas nolikums