CARNIKAVAS NOVADA DOMES SAISTOŠIE NOTEIKUMI

Spēkā stāšanās datums Reģistra numurs   Saistošo noteikumu
pamata versija

Grozījumi  

Konsolidētā redakcija

Atkritumu apsaimniekošana
11.05.2012

CND/SN/
2011/23
Saistošie noteikumi par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Carnikavas novadā  

 

Apbūves noteikumi

2005. gads

 Carnikavas novada teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi
Apstādījumu, teritorijas labiekārtošana, 
būvju uzturēšana,ēku numerācija

06.06.2013

Nr.SN/2013/6

Saistošie noteikumi par vienreizēju pabalstu dzīvojamās telpas vai dzīvojamās mājas remontam 2013.gada pavasara plūdu radīto bojājumu seku novēršanai

06.11.2011

 

CND/SN/
 2011/20

 

Carnikavas novada pašvaldības palīdzības energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā piešķiršanas kārtības saistošie noteikumi

Grozījumi:
spēkā no 01.01.2014

spēkā no
21.12.2013
 

 AKTUĀLĀ REDAKCIJA

30.04.2010

 

 

 

 

  2010/5

 

 

 

 

Ielu un nekustamo īpašumu nosaukumu, ēku un būvju numuru vai nosaukumu plākšņu, dzīvokļu numuru plākšņu Carnikavas novadā izvietošanas un noformēšanas saistošie noteikumi

 

 

Grozījumi: spēkā no 08.03.2014

Grozījumi:
spēkā no 01.01.2014  

Grozījumi: spēkā no  02.07.2011

  AKTUĀLĀ REDAKCIJA

 

 

12.01.2013

CND/SN/
2012/23

Saistošie noteikumi par koku ciršanu ārpus meža Carnikavas novada administratīvajā teritorijā  Grozījumi:
spēkā no 01.01.2014

 AKTUĀLĀ REDAKCIJA

 
17.09.2008

 

 2008/3

Noteikumi ekspluatācijai, būvju uzturēšanai un jaunu būvju būvniecībai meliorētās – nosusinātajās platībās, t.sk. polderu baseinu teritorijā  

 

01.09.2009

 

 

 

 

 

 

 

 2009/6

 

 

 

 

 

 

 

Carnikavas novada apstādījumu aizsardzības, teritorijas labiekārtošanas, kopšanas un būvju uzturēšanas noteikumi

 

 

 

 

 

Grozījumi: spēkā no 17.11.2016.

Grozījumi: spēkā no 13.05.2016.

Grozījumi:
spēkā no 01.01.2014

Grozījumi:
spēkā no 04.08.2012


 Grozījumi:
spēkā no 11.05.2012

  AKTUĀLĀ
 REDAKCIJA

 

06.03.2012

 CND/SN/
2011/32

 

Saistošie noteikumi par Carnikavas novada pašvaldības autoceļu uzturēšanas klasēm  

 SPĒKU ZAUDĒ NO 01.04.2014.

Atbalsts kultūrai, mākslai un sportam
 01.01.2014 

 SN/2013/45

Saistošie noteikumi par Carnikavas novada iedzīvotāju sporta finansiālo atbalstu un naudas balvām  Grozījumi:
spēkā no 16.07.2014
 AKTUĀLĀ REDAKCIJA
 28.07.2016.

 SN/2016/7

 Par kultūras finansiālo atbalstu Carnikavas novadā
01.03.2011

 CND/SN/
 2011/3

Saistošie noteikumi par Carnikavas novada iedzīvotāju sporta finansiālo atbalstu un naudas balvām  

 SPĒKU ZAUDĒ NO 01.01.2014.

02.11.2010

 2010/30

Saistošie noteikumi par Carnikavas pašvaldības kultūras un mākslas finansiālo atbalstu un naudas balvām  Grozījumi:
spēkā no 01.01.2014

 SPĒKU ZAUDĒ NO 28.07.2016.

Atļauju izsniegšana

26.03.2015.  SN/2015/3  Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Carnikavas novadā
Braukšanas maksas atvieglojumi izglītojamajiem
01.08.2010

 2010/18

Saistošie noteikumi par izglītojamo braukšanas maksas atvieglojumiem un biļešu saņemšanas kārtību Carnikavas novadā

 Grozījumi:
spēkā no 01.09.2010

  AKTUĀLĀ
 REDAKCIJA


Dzīvnieku turēšana

28.05.2014

SN/2014/8

 Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas  noteikumi Carnikavas novadā

 

10.10.2007

 

 

 

 

 2007/12

 

 

 

 

Par suņu un kaķu turēšanu Carnikavas novadā

 

 

 

 

 Grozījumi:
spēkā no 22.01.2012

Grozījumi: spēkā no 19.06.2008

Grozījumi: spēkā no 12.12.2007

SPĒKU ZAUDĒ NO 28.05.2014 
Ģenētiski modificēti kultūraugi
29.05.2015  SN/2015/5  Par aizliegumu ģenētiski modificēto
kultūraugu audzēšanai Carnikavas novadā
30.04.2010

 2010/3

Saistošie noteikumi par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Carnikavas novadā  

 ZAUDĒ SPĒKU NO 29.05.2015.

Informatīvie paziņojumi un reklāma

12.03.2008

 

 2008/1

 

Par informatīvo paziņojumu izvietošanu uz informatīvajiem stendiem Carnikavas novadā

 

Grozījumi: spēkā no 01.10.2014

Grozījumi:
spēkā no 01.01.2014 

Grozījumi:
spēkā no 31.07.2011

01.01.2014

 CND/SN
 2013/38

Saistošie noteikumi par reklāmas materiālu izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu Carnikavas novadā

 
Izcenojumi un maksas pakalpojumi

08.06.2011

 

 

 

 

 

 

 

 CND/SN/
 2011/10

 

 

 

 

 

 

 

Saistošie noteikumi par pašvaldības aģentūras "Carnikavas Komunālserviss" maksas pakalpojumiem un to cenrādi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grozījumi: spēkā no 30.01.2016

Grozījumi: spēkā no 29.04.2014

Grozījumi:
spēkā no 01.01.2014 

Grozījumi:
spēkā no 15.12.2012


 Grozījumi:
spēkā no

04.08.2012

 Grozījumi:
spēkā no 22.12.2011

  AKTUĀLĀ REDAKCIJA

 

 

 

 

01.06.2011

 

CND/SN/
2011/12

 

Saistošie noteikumi par Carnikavas novada pašvaldības nodevām

 

 Grozījumi:
spēkā no 01.01.2014

Grozījumi:
spēkā no 22.01.2012

 AKTUĀLĀ  REDAKCIJA

01.03.2011

 CND/SN/
 2011/6

Saistošie noteikumi par neapbūvēta Carnikavas novada pašvaldības zemesgabala nomas maksas apmēru  Grozījumi:
spēkā no 01.01.2014

 AKTUĀLĀ REDAKCIJA

30.11.2010

 

 

 

 

 

 

 2010/32

 

 

 

 

 

 

Saistošie noteikumi par pašvaldības aģentūras "Carnikavas Komunālserviss" sniegtiem maksas pakalpojumiem siltumenerģijas apgādē un ūdensapgādē Carnikavas novadā

 

 

 

 

Grozījumi: spēkā no 28.07.2016.

Grozījumi:
spēkā no 01.10.2014.

Grozījumi:
spēkā no 01.01.2014 

Grozījumi:
spēkā no 11.05.2012

 AKTUĀLĀ REDAKCIJA


17.11.1998

 Nr.561.

Saistošie noteikumi „Par centrālās apkures sistēmas atslēgšanu daudzdzīvokļu māju dzīvokļos Carnikavā" SPĒKU ZAUDĒ NO
06.03.2013
Izglītība
 13.05.2016.  SN/2016/9  Kārtība, kādā Carnikavas novada pašvaldība īsteno pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkciju

 AKTUĀLĀ REDAKCIJA

 28.08.2014  SN/2014/ 14  Par līdzfinansējuma samaksas kārtību  profesionālās ievirzes izglītības programmu ieguvei Carnikavas mūzikas un mākslas skolā

Grozījumi:
spēkā no 29.05.2015

 AKTUĀLĀ REDAKCIJA

 05.02.2014  SN/2013/51  Kārtība kādā notiek bērnu reģistrācija uzņemšanai, uzņemšana un atskaitīšana Carnikavas pirmsskolas izglītības iestādē „Riekstiņš"

Grozījumi:
spēkā no 28.01.2015

Grozījumi:
 spēkā no 29.04.2014.

SPĒKU ZAUDĒ NO 13.05.2016.
 01.06.2010  2010/9  Saistošie noteikumi par kārtību, kādā notiek bērnu reģistrācija uzņemšanai, uzņemšana un atskaitīšana Carnikavas pirmsskolas izglītības iestādē "Riekstiņš"  Grozījumi: 
spēkā no 
09.02.2013

 Grozījumi:
spēkā no 
07.09.2012
SPĒKU ZAUDĒ NO 
05.02.2014
 01.09.2012  CND/SN/
2012/12
 Par pirmsskolas izglītības programmas īstenošanas pakalpojumu apmaksu no Carnikavas novada pašvaldības budžeta pirmsskolas izglītības ieguvei privātās pirmsskolas izglītības iestādēs  Grozījumi:
 spēkā no
 21.12.2013
SPĒKU ZAUDĒ NO
29.04.2014.

Kapu uzturēšana

06.05.2011

 

CND/SN/
2011/8

 

Carnikavas kapsētas uzturēšanas saistošie noteikumi 

 

Grozījumi:
spēkā no 04.07.2014

Grozījumi:
spēkā no 01.01.2014 

Grozījumi:
spēkā no
04.07.2013

 AKTUĀLĀ  REDAKCIJA

 

Nekustamā īpašuma nodoklis

 01.01.2016.

 

 

 SN/2015/12

 

 

 Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Carnikavas novadā

 

Grozījumi:
spēkā no 01.01.2017.

Grozījumi: spēkā no 23.02.2016.

 AKTUĀLĀ REDAKCIJA
01.01.2015.

 SN/2014/16

 Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Carnikavas novadā 2015.gadā
01.01.2014

CND/SN/
2013/14

Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Carnikavas novadā 2014.gadā
01.01.2013

CND/SN/
2012/28

Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Carnikavas novadā 2013.gadā   

 

21.09.2012

CND/SN/
2012/18

Par atbalsta pasākuma piemērošanu nekustamā īpašuma nodoklim  

 

01.01.2010


 

 

 

 

 2009/21

 

 

 

 

 

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu atsevišķām nodokļa maksātāju kategorijām Carnikavas novadā

 

 

 

 

 

Grozījumi:
spēkā no 01.10.2014

Grozījumi:
spēkā no 06.08.2013
 

Grozījumi:
spēkā no 
06.03.2013

 Grozījumi:
spēkā no 22.01.2012

AKTUĀLĀ REDAKCIJA 

 

 

Pašvaldība

05.08.2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SN/2013/11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saistošie noteikumi par Carnikavas novada pašvaldības nolikumu

Pielikums - Pašvaldības struktūra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grozījumi: spēkā no 01.03.2016.

Grozījumi:
spēkā no 21.01.2016.

Grozījumi: spēkā no 20.08.2015.

Grozījumi:
spēkā no 17.07.2014 

Grozījumi: spēkā no 20.02.2014

Grozījumi: spēkā no 20.09.2013

 AKTUĀLĀ REDAKCIJA

Pielikums - Pašvaldības struktūra 

28.05.2011

 

 

 

 

 

 

 

CND/SN/
2011/14

 

 

 

 

 

 

Saistošie noteikumi par Carnikavas novada pašvaldības nolikumu

 

 

 

 

 

 

Grozījumi: 
spēkā no 21.12.2012

Grozījumi:
spēkā no
30.05.2012

Grozījumi:
spēkā no 
15.01.2011

Grozījumi:
spēkā no 22.07.2011

SPĒKU ZAUDĒ NO 06.08.2013

 

 

 

 

 

05.02.2016.

 SN/2016/1

Par Carnikavas novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu

Sabiedriskā kārtība

01.06.2010

 

 

 

 

 

 

 2010/10

 

 

 

 

 

 

Carnikavas novada sabiedriskās kārtības saistošie noteikumi

 

 

 

 

 

 

Grozījumi: spēkā no 29.05.2015. 

Grozījumi:
spēkā no 01.01.2014

Grozījumi: spēkā no 05.11.2011

 Grozījumi: 
spēkā no 10.07.2010

 AKTUĀLĀ REDAKCIJA

 

 

 

 

 

Simbolikas izmantošana
01.06.2010

 2010/4

Saistošie noteikumi par Carnikavas novada simbolikas izmantošanu  Grozījumi:
spēkā no 01.01.2014

 AKTUĀLĀ REDAKCIJA

Sociālais dienests
29.04.2014  SN/2014/6  Par sociālās palīdzības pabalstiem  Carnikavas novadā

 Grozījumi: 
spēkā no 31.07.2015.

AKTUĀLĀ REDAKCIJA 

04.08.2012

CND/SN/
2012/11
 Par atbalstu sakarā ar bērna  piedzimšanu  

 Grozījumi:
spēkā no 01.01.2014

 SPĒKU ZAUDĒ NO
04.07.2014.

31.07.2011

CND/SN/
2011/16
 Par atbalstu politiski represētajām  personām  Grozījumi:
spēkā no 01.01.2014
 SPĒKU ZAUDĒ NO
04.07.2014.

04.07.2014

SN/2014/10

Par materiālo atbalstu Carnikavas novadā

Grozījumi: spēkā no 28.07.2016.  AKTUĀLĀ REDAKCIJA 

26.03.2015. 

SN/2015/1

 Par materiālo atbalstu pilngadību sasniegušajiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, aizbildņiem un audžuģimenēm Carnikavas novadā

31.07.2010

 

 

 

 

 

 

 2010/19

 

 

 

 

 

 

Par sociālās palīdzības pabalstiem Carnikavas novadā

 

 

 

 

 

 

Grozījumi:
spēkā no 01.01.2014

Grozījumi:
spēkā no 06.06.2013

 Grozījumi: spēkā no 03.04.2012

Grozījumi: spēkā no 02.11.2010

SPĒKU ZAUDĒ NO 29.04.2014
 12.01.2013

CND/SN/
2012/19
Sociālo dzīvokļu izīrēšanas kārtība Carnikavas novadā  

 

 02.11.2010

 2010/28

Par sociālo pabalstu "Zupas virtuve" Carnikavas novadā  

 

29.04.2014 SN/2014/5  Psihologa pakalpojumu saņemšanas  kārtība Carnikavas novada  pašvaldībā
 04.04.2013

CND/SN/
2012/25
Par atbalstu tuberkulozes slimniekiem  Grozījumi:
spēkā no 01.01.2014

  SPĒKU ZAUDĒ NO
04.07.2014.
 15.12.2012 CND/SN/
2012/17

Par pakalpojuma „Aprūpe mājās” nodrošināšanu Carnikavasnovadā

 Grozījumi:
spēkā no 01.01.2014

 AKTUĀLĀ REDAKCIJA

12.11.2013 CND/SN/
2013/37

Par kārtību, kādā Carnikavas novada pašvaldība piešķir lietošanai ratiņkrēsla pacēlāju

Sporta komplekss


04.07.2013

SN/2013/8

Par kārtību Carnikavas sporta kompleksa teritorijā Grozījumi:
spēkā no 01.01.2014 
AKTUĀLĀ REDAKCIJA 
Topogrāfiskā informācija
03.04.2009

 2008/18

Par topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Carnikavas novadā  

 

Tirdzniecība
01.06.2011

CND/SN/
2011/11

Ielu tirdzniecības saskaņošanas un organizēšanas saistošie noteikumi

 

 Grozījumi:
spēkā no 01.01.2014

 AKTUĀLĀ REDAKCIJA

 05.06.2010

 2010/11

Saistošie noteikumi par alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību novietnēs Carnikavas novadā

 

 

Grozījumi:
spēkā no 01.11.2014.

Grozījumi:
spēkā no 01.01.2014 

Grozījumi: spēkā no 03.04.2012

AKTUĀLĀ REDAKCIJA

 

26.03.2015.  SN/2015/2

 Alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības kārtība izbraukuma tirdzniecībā sabiedrisko pasākumu norises vietās Carnikavas novadā

Tūristu un pasažieru pārvadājumi

 23.12.2009

 

 

  2009/22

 

 

Par pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem licencēšanu Carnikavas novadā

 

Grozījumi:
spēkā no 01.01.2014 

Grozījumi: spēkā no 01.06.2011

AKTUĀLĀ REDAKCIJA

 01.06.2010

 

 

 2010/2

 

 

Saistošie noteikumi par specializētā tūristu transportlīdzekļa izmantošanas un reģistrācijas nosacījumiem Carnikavas novadā

 

 

Grozījumi:
spēkā no 01.01.2014 

Grozījumi: spēkā no 31.07.2010

 AKTUĀLĀ REDAKCIJA

 

Ūdensapgāde un kanalizācija

01.03.2011

 

 

 

 

 

CND/SN/
2011/4

 

 

 

 

 

Saistošie noteikumi par pašvaldības aģentūras "Carnikavas Komunālserviss" sniegtiem maksas pakalpojumiem ūdensapgādē, notekūdeņu novadīšanā un attīrīšanā Carnikavas novadā

 

 

 

 

 

 

 

Grozījumi: spēkā no 01.09.2015.

Grozījumi:
spēkā no 01.01.2014

Grozījumi:
spēkā no 27.08.2013

Grozījumi:
spēkā no 04.05.2013 

Grozījumi: spēkā no 04.08.2012

 AKTUĀLĀ REDAKCIJA

 

28.04.2009

 2009/2

Carnikavas novada ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu un to būvju ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības noteikumi

 Grozījumi:
spēkā no 01.01.2014

 AKTUĀLĀ REDAKCIJA

Valsts pārvalde

 28.01.2015. 2014/23  Kārtība, kādā pašvaldība piešķir finansējumu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanai

Carnikavas novada pašvaldības saistošo noteikumu aktuālā versija, grozījumi, kā arī pamatredakcija ir pieejami tiesību aktu vortālā www.likumi.lv sadaļā „Pašvaldību saistošie noteikumi”.